Haridusminister Kristina Kallas näeb rakenduskõrghariduses õppijate kasvu

11.05.2023

Minister Kristina Kallas sõnas 9. mail rakenduskõrgkoolide rektoritega kohtudes, et rakenduskõrghariduse tähtsus kasvab ja seda toetavad nii elukestev õpe, õppimiskohustuse pikendamine, aga ka digi- ja rohepöördest tulenevate oskuste vajadus tööturul.

 

Rakenduskõrgkoolide rektorid kohtusid 9. mail haridusminister Kristina Kallasega, et arutada rakenduskõrghariduse hetkeseisu ja tulevikuvaateid. 

 

Minister Kristina Kallas tõi kohtumisel välja, et Eesti liigub täiskasvanuõppe, õppimiskohustuse pikendamise ja digi- ja rohepööre tähtsuse suurenemise tõttu rakenduskõrghariduse kasvu suunas. Minister tõi tuleviku vaatest välja just täiskasvanud õppijad, kes asuvad tegema karjääripööret või täiendavad oskusi. Seda trendi toetavad ka Kutsekoja OSKA uuringud, mis toovad välja, et rakenduskõrgharidus on tööturul kõrges hinnas ja vajadus selle taseme spetsialistide järele kasvab.

 

Rakenduskõrgkoolide rektorid väljendasid sealjuures vajadust riikliku strateegilise vaate järele, mis annaks ülevaate, kui suur peaks olema rakenduskõrghariduse osakaal kõrgharidusest ja millised on ootused rakenduskõrgharidusele. OSKA raportid toovad välja, et tööturg vajaks enam rakenduskõrghariduse lõpetajaid, kuid hetkel ei ole tööturu vajadus ja tegelik rakenduskõrghariduse lõpetajate arv tasakaalus. Seetõttu vääriks rakenduskõrgkoolide roll ühiskonnas ka laiemat arutelu.

 

Teadus-ja arendustegevuse olulisus

 

Rakenduskõrgkoolide rektorid rõhutasid käesolevast aastast rakenduva teadus- ja arendustegevuse sihttoetuse olulisust, mis aitab tõsta rakendusuuringute tegemise võimekust ning annab tõuke rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevuse kestlikuks arenguks. Rakenduskõrgkoolidele suunatud püsiv teadus- ja arendustegevuse rahastus looks soodsad tingimused innovatsiooni arenguks ja võimaldaks teostada rakendusuuringuid ühiskonna ja töömaailma ootustele vastavas mahus.

 

Ministri sõnul vajab teadus-ja arendustegevus korrastamist, et tagada selgem rahastusmudel ja kõiki osapooli rahuldav jätkusuutlik süsteem, mis määratleb ka rakenduskõrgkoolide selgema rolli ja arengusuunad. 

 

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kohtumas Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga