Rakenduskõrgkoolid liituvad hea teadustava kokkuleppega

07.09.2022

7. septembril toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustavad oma teadustegevust, koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel liitub Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu Eesti hea teadustava kokkuleppega.

Marten Juurik, Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht ütleb, et uue teadus- ja arendustegevuse seaduse väljatöötamisel on selgunud, et mitmed teaduseetika alased tegevused vajavad riiklikul tasandil toetamist. „Hea teadus on meie kõigi huvides, mistõttu peaksime teaduse ja ühiskonna kiirest arengust tulenevaid eetilisi väljakutseid lahendama ühiselt. Rakenduskõrgkoolide lisandumine hea teadustava järgijate sekka muudab Eesti teaduseetika süsteemi osaliste ringi suuremaks ja mitmekülgsemaks, millega kasvab veelgi vajadus teadlaste, teadusasutuste ja riigi koostööks,” ütleb Juurik. Ta lisab, et kavas on luua kontaktvõrgustikud teadusasutustest ja teaduseetika ekspertidest, ühiselt läbi viia koolitusi ja seminare, ühtlustada praktikaid ning koostada juhendeid teadlasi enim vaevate probleemide lahendamiseks. Ühtlasi käivad ettevalmistused eetikakomiteede süsteemi riiklikuks koordineerimiseks ja arutatakse teaduseetika rikkumisi menetleva riikliku komisjoni vajalikkust. „Küsimusi ja lahendamist vajavaid probleeme on mitmeid, mis veelgi suurendavad vajadust koostöö järele. Eesti Teadusagentuur loodab heale koostööle rakenduskõrgkoolidega – ees ootavad põnevad väljakutsed,” sõnab Juurik.

TÜ eetikakeskuse juhataja ja riigikogu liige Margit Sutrop märkis, et leppega liitudes võtavad rakenduskõrgkoolid endale kohustuse luua oma asutuses nii õppejõududele, teadlastele kui ka üliõpilastele tingimused, mis motiveerivad järgima hea teadustava väärtusi ja põhimõtteid. „See tähendab inimeste eetika-alase teadlikkuse tõstmist, nõustamist, väärkäitumise juhtumite menetlemise korra loomist. Kui mõni rakenduskõrgkool tunneb, et üksi seda kõike ei suuda pakkuda, siis saab abi koostööst TÜ eetikakeskusega,” sõnas prof Sutrop.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend tõi välja, et rakenduskõrgkoolide ühinemine hea teadustava kokkuleppega aitab seniselt jõudsamalt edasi arendada rakenduskõrgkoolide teadustegevust. Ta lisab, et leppega liitumisel on otsene kasu ühiskonnale: „Nii saavad rakenduskõrgkoolide õppurid, õppejõud ja koostööpartnerid kindluse, et Eesti rakenduskõrgkoolides viiakse teadustööd läbi kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud teaduseetika põhimõtetega.“ Ühtlasi aitavad rakendusuuringud pakkuda õpet ning arendust hõlmavaid teenuseid, toetada üliõpilastest algatusvõimeliste kodanike kujunemist ja edendada tööturu vajadustele vastavat elukestvat õpet, mis teatavasti peab põhinema  tõenduspõhisel käsitusel, arvab Lend.

Kohtumisel räägitakse, millist rolli täidab Eesti teaduseetika süsteemis hea teadustava ja milline on kõrgkoolide vastutus eetilise teaduse edendamisel. Töötoas, kus osalevad ka ministeeriumite teadusnõunikud, arutletakse teaduseetika ja -koostöö teemadel.

Hea teadustava juurutamine on oluline algatus, et edendada veelgi kõrgkoolide koostööd ettevõtete ning arendus- ja teadusasutustega teadmuspõhiste lahenduste väljatöötamisel, sama oluline on tõhusama koostöö eestvedamine kõrgkoolide ja teadusasutuste vahel.  Uurimis- ja teadustegevuses on oluline tagada usaldusväärsus koostööpartnerite vahel rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduste läbiviimisel. Nüüdisaja rakendusuuringud  on sageli interdistsiplinaarsed ja seetõttu peaksid erinevate kõrgkoolide ning teadusasutuste vahelised barjäärid  olema võimalikult madalad parima teaduskompetentsi ja teadustaristu kaasamiseks. Teatavasti on Eesti rakenduskõrgkoolide profiil üsna erinev, teisalt on see põnev väljakutse uurimistööalase võimekuse tõstmiseks.

Hea teadustava eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas. Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab asutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis.

Hea teadustavaga liituvad Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem Kunstikool Pallas, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kaitseväe Akadeemia, Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja EMK Teoloogiline Seminar 

Hea teadustava täisteksti ja liitunute nimekirja leiab eetikaveebist https://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava.


Päevakava:

9.45-10.15 Registreerumine ja hommikukohv
10.15-10.30 Avasõnad (ETAg, Anu Noorma; RKRNi esimees Enno Lend; TÜ eetikakeskus, Margit Sutrop)
10.30-12.00 Rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevuse tutvustus
12.00-12.45  Lõuna
12.45-13.45 Rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevuse tutvustus
13.45-14.15 Küsimused ja vestlusring
14.15-14.45 Kohvipaus
14.45-15.00 Hea teadustava koht Eesti teaduseetika süsteemis. ETAg, Marten Juurik
15.00-15.30 Mis on hea teadustava ja mida teha, et teadus oleks eetiline? TÜ eetikakeskus, Margit Sutrop
15.30-16.15 Praktiline plagiaadi töötuba. Helsingi Ülikool, Anu Tammeleht
16.15-16.30 Teadustava allkirjastamine
16.30-16.45 Päeva kokkuvõte ja lõppsõnad. ETAg