Rakenduslike teadustööde konkursi võitja on selgunud!

24.09.2018

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile saabunud töödest valis hindamiskomisjon välja kolm paremat, kelle vahel stipendiumisumma 1000 eurot jagamisele läks. Väikese ülekaaluga otsustati võitjaks kuulutada Grethe-Johanna Ploompuu töö, mis käsitles aktuaalset ja põhjalikku ülevaadet jäätmekäitlusest Eesti tervishoiuasutustes ja lõpptulemusena ühtse juhendmaterjali väljatöötamist.
Auhinnaraha jagunes kolme autori vahel järgmiselt:
Grethe-Johanna Ploompuu “Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal” – 400 eurot
Taavi Adamberg “Müra analüüsimine Tallinna lennujaamas lennukitüüpide ja operatsioonide lõikes” – 300 eurot
Silja Kask “Riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine AS-is Mecro” – 300 eurot
Palju õnne!

Grethe-Johanna Ploompuu: Teema valik sai alguse sellest, et Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) kontakteerus Tallinna Tehnikakõrgkooliga ning pakkus välja võimalust lõputöö raames koostada uus jäätmekäitluse juhendmaterjal Eesti tervishoiuasutustele. Eelnev juhend on koostatud 2001. aastal Taani firma poolt ning praeguseks on juba vananenud. Kui antud pakkumine tuli, siis haarasin kohe võimalusest kinni, kuna teema tundus põnev ja praktiline. Lõputöö koostamise puhul on kindlasti oluline, et teema pakuks endale huvi ning antud juhul oli kogu protsess palju uusi teadmisi pakkuv ning lisaks on ka tulemusel suur praktiline väärtus.
Tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemise hetkeseisuga tutvumiseks korraldas EJKL külastused erinevatesse Eesti haiglatesse. Tänu sellele oli kindlasti kergem materjali kokku panna, kuna antud valdkonnas on nii mõnigi spetsiifiline jäätmevaldkond, millest muidu teadmised on kesised. Läbi selle sai ka otse suhelda personaliga, kelle igapäevatööd antud juhendmaterjal puudutab. Samuti andsid külastused ülevaate olemasolevatest süsteemidest erinevates asutustes, millised on erinevused, efektiivsed lahendused, mis peaks kindlasti juhendmaterjalis olema defineeritud jpm. Mitmed tegevusvaldkonnad on seadustega kindlalt paika pandud, kuid teisalt on asutustel ka ruumi vabalt tegutseda. Üheks näiteks võib tuua nakkusohtlike jäätmete määramise. Igale Euroopa Liidu liikmesriigil on vabadus nakkusoht määrata õigusaktides kehtestatud eeskirjade alusel. Sellest tulenevalt võivad hetkel kõik asutused ise otsustada, mis on potentsiaalselt nakkusohtlik jääde. See tähendab, et osad asutused võtavad potentsiaalselt nakkusohtlikuna kõiki jäätmeid, mis on olnud kokkupuutes kehavedelikega, teised vaid neid jäätmeid, mis on teada, et pärinevad nakkust kandvalt patsiendilt. Tagamaks kõikide tervishoiuasutustes viibivate inimeste ohutus, on oluline, et kõik kehavedelikega kokkupuutes olnud jäätmed oleks käideldud vastavalt. Seega on oluline, et antud tegevus oleks ka seadustega reguleeritud. Lõputöö raames kogutud andmed ja materjal on edasi antud EJKL-le, kes töötab edasi selle nimel, et juhendmaterjal kinnitataks riiklikul tasandil ning jõuaks kasutusse.

Auhindade pidulik üleandmine toimub 3. oktoobril Kalevi Spordihallis.
Täname väga ka teisi konkursil osalejaid – Katariin Mudistit ja Helena Roosaart!
Hindamiskomisjoni koosoleku protokolli saab lugeda SIIT.

Konkurss viidi läbi koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga.