RKRN

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) tegutseb aastast 1990.

RKRNi tegevuse eesmärgiks on Eesti rakenduskõrgkoolide ühistegevuse arendamine, ühiste seisukohtade kujundamine ja ühishuvide esindamine rakenduskõrghariduse edendamisel ning hariduspoliitika kujundamisel Eestis.

RKRNi kuuluvad Eesti Vabariigi rakenduskõrgkoolide rektorid või kõrgemalseisva organi poolt ametisse kinnitatud/määratud rektori kohusetäitjad sõltumata kõrgkooli haldusalasest kuuluvusest või omandivormist. Rektorid esindavad nõukogus kõrgkooli, nende nõukogu liikmelisus põhineb rektori staatusel ning sellest tuleneval üldisel lojaalsus- ja kaasaaitamiskohustusel. RKRNi põhiline töövorm on istung. Nõukogu valib iga õppeaasta viimasel istungil esimehe ja aseesimehe järgnevaks tegevusperioodiks. Esimehe ja aseesimehe tegevusperiood on üks õppeaasta.

RKRNi istungid toimuvad kord kuus vastavalt nõukogu poolt kinnitatud iga-aastasele tegevuskavale. Omavahel kohtuvad regulaarselt ka rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid ja kvaliteedijuhid, kes oma vastutusala teemasid arutavad ning kogemusi vahetavad, saades selleks aeg-ajalt sisendit RKRNilt. Ühisturunduse organiseerimisse annavad oma panuse RKRNi liikmeskõrgkoolide turundus- ja kommunikatsioonijuhid. Koostöös on valminud rakenduskõrgkoole ja erialasid tutvustav veebileht rakenduskorgharidus.ee, avaldatakse temaatilisi artikleid meedias.

RKRN on Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsiooni – EURASHE – liige. EURASHEga on liitunud rakenduskõrgkoolid, kõrgkoolidest moodustatud nõukogud või assotsiatsioonid ning ülikoolide kolledžid üle 40 riigist nii Euroopas kui väljaspool Euroopat ja selle eesmärgiks on Euroopa kõrgharidusruumis (EHEA) kõrghariduse huvide edendamine ja Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi (EHERA) arengule kaasa aitamine. EURASHE peab oluliseks partnerlust ja koostööd ka teiste maailma piirkondadega. Loodud on suhted Kanada, Ameerika Ühendriikide, Kesk-Ameerika, Kesk-Aasia ja Kariibi mere piirkonnaga.