SA Eesti Rakenduskõrgkoolid

Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid (SA ERK) on asutatud 2010. aastal rakenduskõrghariduse propageerimiseks ja kõrgkoolide ning ettevõtetevahelise võrgustiku arendamiseks Eestis. SA ERK ülesandeks on korraldada Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) tööd ja viia ellu rakenduskõrgkoolide ühisprojekte. Unikaalne koostöö, mis on valitsenud Eesti rakenduskõrgkoolide vahel juba 1990ndate aastate algusest, on rajanud head koostöösidemed nüüdseks kaheksa erineva rakenduskõrgkooli vahel.

Kuigi Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukokku kuuluvad rakenduskõrgkoolid on kõik väga erinevate õppevaldkondade esindajad, nähakse siiski aina kasvavat koostöövajadust rakenduskõrghariduse ühisosa arendamisel. Mõnedeks märksõnadeks paljude seast on näiteks kvaliteet, hariduspoliitika, mainekujundus, rahvusvahelised sidemed jms. Ühiselt püüeldakse kvaliteetse ja ühiskonna vajadustele vastava rakenduskõrghariduse suunas, teostades ja viies ellu projekte ja programme, mis rakenduskõrghariduse arengut stimuleeriks.

Sihtasutuse juhatuse liige:
Piret Reinus
Tel: +372 52 696 87
E-post: piret@rkrn.ee

Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on RKRN liikmed.