Stipendiumistatuut

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) ja sihtasutuse Eesti Rakenduskõrgkoolid (SA ERK) stipendiumistatuut rakenduskõrghariduse väärtustamiseks

1. Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi.

2. Konkursi väljakuulutamine
Avalik teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse RKRNi ja kõrgkoolide kodulehel.

3. Konkursil osalemine ja konkursi tulemused
(1) Konkursil võivad osaleda kõik RKRNi liikmeskõrgkoolide üliõpilased või vilistlased.
(2) Konkursitööks võib esitada:
1) lõpu- või magistritöö;
2) aine- või kursusetöö;
3) rakendusuuring;
4) innovaatiline algatus- või loomeprojekt;
5) avastused, kasulikud mudelid või patendid.
(3) Kõigis RKRNi liikmeskõrgkoolides valitakse sisekonkursi korras välja stipendiaat. Kõrgkoolisisese konkursi tingimused sätestab ja konkursikomisjoni moodustab kõrgkool.
(4) Konkursikomisjoni koosolek koos konkursi tulemustega protokollitakse.
(5) Kõrgkooli poolt välja valitud stipendiaadi ankeet esitatakse hiljemalt konkursi tulemuste kinnitamisele järgneval päeval sihtasutusele Eesti Rakenduskõrgkoolid e-posti aadressil info@rkrn.ee.
(6) Stipendiumi väljamaksmiseks on nõutav esitada ankeedil järgmised andmed:
1) andmed esitaja kohta;
2) andmed stipendiaadi kohta (nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-post, IBAN);
3) esitatava töö pealkiri ja juhendaja;
4) kõrgkooli põhjendatud otsus stipendiaadiks esitamise kohta;
(7) Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõikide osalenud rakenduskõrgkoolide ja RKRNi koduleheküljel.

4. Stipendiumi väljastamine
(1) Stipendiumi maksab välja sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid hiljemalt järgmisel kuul pärast stipendiaadi ankeedi laekumist.
(2) Stipendiumiaukirjad antakse üle kõrgkoolide lõpuaktustel RKRNi liikme poolt.

(3) RKRN/SA ERK poolt õppeaasta lõpuaktustel välja antavate rakenduskõrgharidust väärtustavate stipendiumite suuruseks on 1000 eurot iga liikmeskõrgkooli kohta.