Kvaliteedideklaratsioon

Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioon

Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine

Soovides tugevdada Eestis pakutava rakenduskõrghariduse konkurentsivõimet nii Eestis kui ka rahvusvahelises hariduskeskkonnas, lepivad rakenduskõrgkoolid kokku, et teevad koostööd haridusteenuse kvaliteedi tagamiseks ja töötavad Eesti ühiskonna arengusuundadest lähtuvalt välja ühtse kvaliteedikindlustuse süsteemi.

I. Eesti rakenduskõrghariduses kvaliteedikindlustuse süsteemi loomise ja arendamise eesmärgil Eesti rakenduskõrgkoolid:
1) tunnustavad vastastikku rakenduskõrgkoolide kvaliteedikindlustuse regulatsioone;
2) lepivad kokku ühtlustatavad kvaliteedikindlustuse valdkonnad;
3) teevad koostööd oluliste kvaliteediindikaatorite määratlemisel ja mõõtmisel;
4) arendavad õppekavasid lähtudes tööturu vajadustest;
5) moodustavad huvipoolte esindajatest töörühma kvaliteedikindlustuse süsteemi põhimõtete väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
6) võtavad deklaratsiooni lisadena konsensuse alusel vastu kvaliteedikindlustuse alaseid leppeid;
7) määravad kõrgkoolides vastutavad isikud, kes korraldavad deklaratsiooni ja kvaliteedikindlustuse alaste lepete alusel kõrgkoolide siseregulatsioonidokumentide analüüsimise ning vajadusel neisse täienduste või muudatuste sisseviimise.

II. Rakenduskõrgkoolide kvaliteedikindlustuse alase ühistegevuse prioriteedid on:
1) terminoloogia;
2) nõuded akadeemilisele personalile;
3) nõuded õppekavadele;
4) nõuded õppekeskkonnale;
5) teadus- ja arendustegevuse korraldus.

III. Käesoleva deklaratsiooni rakendamiseks Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liikmed:
1) tunnistavad kvaliteedikindlustuse alase koostöö ja kokkulepete vajadust deklaratsiooni allkirjastamisega;
2) katavad võrdselt kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamisega seotud kulutused, taotledes selleks finantstoetust ka Haridus- ja Teadusministeeriumilt;
3) kutsuvad kõiki Eestis rakenduskõrgharidust pakkuvaid institutsioone ühinema käesoleva deklaratsiooniga.

Deklaratsioon on allkirjastatud Tallinnas 26. jaanuaril 2005. aastal alljärgnevate rakenduskõrgkoolide rektorite poolt üheksas võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest iga osapool saab ühe.

Kalle Tammemäe, Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor
Jüri Lember, Eesti Mereakadeemia rektor
Ants Laaneots, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem
Ülo Pärnits, Mainori Kõrgkooli rektor
Peeter Järvelaid, Sisekaitseakadeemia rektor
Arvi Altmäe, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Vallo Nuust, Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor
Villu Mikita, Tartu Lennukolledži rektor
Anzori Barkalaja, Viljandi Kultuuriakadeemia rektor

Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool allkirjastasid leppe 23. märtsil 2006.

Tallinna Pedagoogiline Seminar, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Eesti Ameerika Äriakadeemia 27. jaanuaril 2009.