Mikronäidistundide videoteek õppejõududele, doktorantidele ja üliõpilastele

22.12.2013

Valminud on mikronäidistundide videoteek eesmärgiga anda õppejõududele, doktorantidele ja üliõpilastele lühidalt ja konkreetselt ülevaade erinevate erialade uusimatest õpetamise ja õppimise meetoditest ülikoolis ja kõrgkoolis.
Endiselt valitseb Eesti kõrgkoolides olukord, kus sisseastujaid õppureid on palju, lõpetajaid tunduvalt vähem. Üks väljalangemise põhjus peitub selles, et ligikaudu 56% tudengitest töötab, samas näitavad läbi viidud uuringud, et viga peitub ka õpetamise kvaliteedis. Ülikoolis on paljudele õppejõududele õpetamine teadustöö kõrvalt tihti „ebameeldiv lisakohustus“ ja seetõttu ei pühendata piisavat tähelepanu kaasaegsete õpetamismeetoditega tutvumisele, veel vähem nende kasutamisele õppetöös. Kuid ka tudengite teadlikkus õpetamise ja õppimise meetoditest on kesine. Nii kujunebki suletud ring – ühelt poolt ei pakuta, teiselt poolt ei osata ka nõuda. Selleks, et taolist olukorda parendada, tuleb jõuda mõlema osapooleni ning anda lisateadmisi nii erinevate õppemeetodite kui õpistiilide osas.
Videoteegiga tutvunud õppejõud oskab rakendada erinevaid õppetööd aktiviseerivaid õppemeetodeid, motiveerida õpilasi ja selgitada näidete abil didaktika ja muude õppeainete omavahelisi seoseid, kasutada didaktika põhiprintsiipe ja meetodeid erialaaine õpetamisel, samuti oskab kujundada õppijas positiivseid hoiakuid ja iseseisvaid õpioskusi.
Videoteek valmis koostöös TTÜ ja Eesti Üliõpilaskondade Liiduga programmi PRIMUS raames.
Aktiivõppe meetodeid tutvustavad videod leiab SIIT.